Leverings­condities

Versie juli 2019

1.  Algemeen
Degene die een training, coaching, lezing of workshop met Ad-junct overeenkomt, is de Opdrachtgever. Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst die Ad-junct en Opdrachtgever aangaan.

2. Organisatie & Werkwijze
Alle coachinggesprekken en/of trainingen worden uitgevoerd door Heleen van Beek, eigenaar van Ad-junct. Indien nodig en altijd na overleg met Opdrachtgever, kan Ad-junct besluiten om collega trainers in te zetten om een (deel) van de training te verzorgen. Trainingsruimte en/of spreekkamer worden/wordt door Opdrachtgever ter beschikbaar gesteld. De trainingsruimte en/of spreekkamer zijn/is afsluitbaar, hebben/heeft daglicht, elektriciteit, scherm, flip-over en zijn/is voorzien van een computer waarbij de mogelijkheid aanwezig is om in te loggen in de eigen werkomgeving van de medewerker.

3. Geheimhouding
Ad-junct garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt om trainingen te ontwikkelen of anderszins diensten te verlenen, vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft.

4. Kwaliteit
Ad-junct verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen. De voorbereiding en uitvoering van het werk geschieden naar beste vermogen van Ad-junct.

5. Prijzen
In geval van trainingen op locatie van de Opdrachtgever, is in de trainingsprijs standaard inbegrepen:
– trainingsmateriaal;
– honorarium trainer;
– reistijd (voor reiskosten wordt een bedrag van € 0,30 per kilometer aangehouden);
– voorbereiding en coördinatie.
In het geval Opdrachtgever geen trainingsruimte en/of spreekkamer beschikbaar heeft, biedt Ad-junct in overleg met Opdrachtgever een trainingsruimte en/of spreekkamer aan, waarbij de kosten in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever.
Voor individuele coaching geldt het overeengekomen uurtarief. Dit uurtarief is inclusief reistijd en exclusief reiskosten ad € 0,30 per kilometer. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw en zullen inclusief 21% btw worden gefactureerd. De in de offerte genoemde prijzen zijn geldig tot 1 maand na het uitbrengen van de offerte, tenzij anders is overeengekomen.

6. Facturering en betaling
Ad-junct factureert Opdrachtgever het gehele factuurbedrag twee weken voor aanvang van de training. Ad-junct hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum, zal de wettelijk toegestane rente in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever. Als de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten’. Indien Ad-junct echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald.

Bij individuele gesprekken en coaching wordt de factuur achteraf verstuurd en is de betalingstermijn 14 dagen.

7. Annulering
Opdrachtgever is bevoegd tot annulering van een training. De datum van de schriftelijke (bevestiging van de) annulering wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Schriftelijk annuleren bij voorkeur via e-mail aan heleen@ad-junct.nl.

Annulering van individuele coaching:
Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal Ad-junct 100% van de offerteprijs in rekening brengen en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.

Annulering van groepscoaching:
In geval van annulering van een groepscoaching is Opdrachtgever aan Ad-junct een vergoeding verschuldigd volgens onderstaand overzicht:
– tot zes weken voor aanvang van de training kan kosteloos worden geannuleerd of worden verplaatst;
– bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de opdracht: 50% van de offerteprijs;
– bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 80% van de offerteprijs;
– bij annulering binnen 2 weken voor de geplande start van de opdracht: 100% van de offerteprijs;
– bij uitval van 1 en maximaal 2 deelnemer(s) voor aanvang van de training mag vervanging worden gezocht onder 
  voorwaarde dat de nieuwe deelnemer(s) in dezelfde functie of doelgroep valt/vallen als de andere deelnemers van de
  groep.

Annulering van individuele gesprekken volgend op een groepscoaching en behorend bij een trainingstraject:
– individuele gesprekken worden tijdens de groepscoaching of vooraf met alle deelnemers direct ingepland voor het gehele traject;
– deze afspraken staan vast en zijn bindend;
– data en tijden zijn onderling te ruilen en alleen vooraf in overleg met Ad-junct via heleen@ad-junct.nl.
– bij een uitzonderlijke situatie van overmacht kan (alleen) Ad-junct besluiten om een gesprek op een later moment
  opnieuw in te plannen.

8. Overmacht
Overmacht wordt in deze voorwaarden conform het Burgerlijk wetboek als volgt gedefinieerd: een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Bij een situatie van overmacht heeft de Opdrachtgever het recht om een training of coaching op een later moment in te halen. Bij situaties van overmacht waardoor een opleiding of coaching niet conform de opdrachtgeving kan worden uitgevoerd, zal Ad-junct de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende training of coaching alsnog zal worden gegeven. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Ad-junct zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit situaties van overmacht.

9. Klachten
Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk worden gemeld aan Ad-junct. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten plus de voorgestelde oplossing, zodat Ad-junct in staat is adequaat te reageren.

10. Intellectueel eigendom
Al het trainingsmateriaal en aanvullend materiaal door Ad-junct in verband met de training verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Dit mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook en al dan niet in gewijzigde vorm, dan wel aan derden worden verstrekt, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ad-junct.

11. Aansprakelijkheid
Ad-junct is niet aansprakelijk voor enige schade door toepassing van het door de deelnemer geleerde in de training en of coaching en erkent geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

12. Resultaten
De gewenste resultaten van de training of coaching kunnen alleen in goed partnerschap worden bereikt. Zowel Ad-junct als Opdrachtgever zullen zich optimaal inzetten om tot een goed eindresultaat te komen.

13. Het Nederlands recht
Het Nederlands recht is van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten.