Privacy statement

Ad-junct verwerkt persoonsgegevens. Ik wil hierover graag duidelijk en transparant informatie verstrekken. In dit privacy statement geef ik antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Ad-junct.

1. Begripsbepaling
Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam en adres.
Verwerken: alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van uw gegevens uit mijn administratie.

2. Van wie verwerkt Ad-junct persoonsgegevens?
Ik verwerk persoonsgegevens van mensen met wie ik direct of indirect een relatie heb, wil krijgen of heb gehad. Dat zijn dus bijvoorbeeld gegevens van klanten en hun vertegenwoordigers, personen die interesse tonen in mijn producten en diensten, of personen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar ik een relatie mee heb, wil krijgen of heb gehad. Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan mij doorgeeft, bent u verplicht uw medewerkers hierover te informeren. U kunt dit privacy statement aan hen geven. Uw medewerkers kunnen dan zien hoe ik met hun persoonsgegevens omga. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via mijn website of anderszins. Daarnaast kan Ad-junct uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers.

3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Ad-junct is statutair gevestigd te Leidschendamen ingeschreven in het handelsregister met nummer 75179709.

4. Waarvoor verwerkt Ad-junct persoonsgegevens?
Ad-junct verwerkt persoonsgegevens als ‘verantwoordelijke’ voor de volgende doeleinden:
a. Om een relatie met u te kunnen aangaan.
Als u klant bij mij wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, heb ik persoonsgegevens nodig, zodat ik contact met u kan opnemen. Denk hierbij aan uw naam, geslacht (ten behoeve van een correcte aanhef), bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.
b. Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
Als u klant bij mij bent, wil ik u goed van dienst zijn. Hiervoor verwerk ik persoonsgegevens. Ik gebruik uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden.
c. Voor de ontwikkeling van mijn producten en diensten.
Om u goed van dienst te kunnen blijven, werk ik voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van mijn producten en diensten. In sommige gevallen verwerk ik hiervoor persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een vraag stelt over een product.
d. Voor promotie- en marketingdoeleinden.
Ik kan uw persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw product dat mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen te kunnen inspelen. Wilt u niet benaderd worden voor commerciële doeleinden dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar h.vanbeek@ad-junct.nl.
e. Om overeenkomsten met leveranciers en zakelijke klanten aan te gaan en uit te voeren.
Als u voor uw werk contact heeft met Ad-junct kan ik uw persoonsgegevens verwerken om bijvoorbeeld vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen.
f. Voor archiefdoeleinden.
Ik archiveer niet meer persoonsgegevens dan noodzakelelijk in het kader van de bovengenoemde doeleinden. Als ik de gegevens niet bewaar voor die doeleinden kan ik de gegevens toch nog bewaren voor archiefdoeleinden. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt.

5. Verwerkt Ad-junct ook bijzondere persoonsgegevens?
Ad-junct verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als ik dat moet op basis van de wet, met uw toestemming of als u mij dat vraagt.

6. Hoe gaat Ad-junct met mijn persoonsgegevens om?
Ad-junct heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Binnen Ad-junct kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door Heleen van Beek. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. Wanneeer ik uw persoonsgegevens voor een ander doel wil gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kan ik dat alleen doen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Soms schakel ik derden in die in opdracht van Ad-junct persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden of ter uitvoering van uw opdracht. Aan een derde wordt de opdracht slechts verstrekt indien hij/zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en geheimhouding van uw persoonsgegevens garandeert.

7. Kan ik zien welke persoonsgegevens Ad-junct van mij verwerkt?
Ja, u heeft recht op inzage. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt via h.vanbeek@ad-junct.nl. Mochten de gegevens niet kloppen of vindt u het niet nodig dat ze zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering via h.vanbeek@ad-junct.nl. Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt eveneens indienen via voormeld e-mailadres. Ik zal u dan spoedig van een reactie voorzien.

8. Wijzigingen
Ad-junct behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement vanwege nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 1 juli 2019.